دیوید شوب

دیوید شوب

دیوید شوب (David Shub) (1887-1973) روزنامه نگار روسی بود.

کتاب های دیوید شوب

لنین