دن بولین

دن بولین

دن بولین(همسر کی بولین)  مدیر بین المللی کمپینگ مسیحی در سراسر جهان است. دن پنجاه سال در اردو مسیحیان شرکت داشته است. او و همسرش کی بیست و پنج سال در اردوگاه های مسیحی Pine Cove در تایلر، تگزاس خدمت کردند.

کتاب های دن بولین

آیا عاشق زن زندگی ام هستم؟