آن هندلی

آن هندلی

آن هندلی نویسنده، پیشگام بازاریابی دیجیتال و نویسنده پرفروش وال استریت ژورنال است که شما را در ایجاد بازاریابی مورد علاقه مشتریان خود الهام می دهد و به شما قدرت می بخشد و نتایج واقعی کسب و کار شما را روشن می کند. آن هندلی درمورد اینکه چگونه مشاغل می توانند از حد متوسط بازاریابی برای رسیدن به نتایج ملموس فرار کنند، می نویسد و صحبت می کند. و او شما را به انجام کاری که به آن افتخار می کنید الهام خواهد داد.

کتاب های آن هندلی

همه نویسنده ایم