جیمز اوورهلز

جیمز اوورهلز

جیمز اورهولزر استاد روانشناسی در دانشگاه Case Western Reserve است. او نویسنده ارزیابی و درمان تلاش کنندگان به خودکشی در نوجوانان است (آکادمیک پرس ، 2002) و خودکشی پیر: تحقیق ، تئوری و درمان (APA ، 1994).

کتاب های جیمز اوورهلز