مزدافر مومنی

مزدافر مومنی

من، مزدافر مؤمنی، متولد سال ۱۳۴۸ در تهران هستم. در گوشه و کنار فضای مجازی، بنده را باعنوان استاد، دکتر و متخصص معرفی و خطاب نموده‌اند. من، مزدافر مؤمنی، از عناوین مذکور برائت می‌جویم و اعلام می‌کنم در هیچ رشته‌ای مدرک دکترا ندارم و در هیچ زمینه‌ای استاد نیستم. من مطمئنم تمام کسانی که با عناوین فوق، بنده را معرفی نموده‌اند یا مورد خطاب قرار داده‌اند، از سر لطف، چنین نموده‌اند و هرگز قصد جعل‌عنوان و عوام ‌فریبی نداشته‌اند. این مطلب با هدف روشنگری و پیشگیری از سوء تفاهمات احتمالی و پرهیز از عناوین نادرست نگاشته شده است.

کتاب های مزدافر مومنی