سید محمدهاشم ساداتی

سید محمدهاشم ساداتی

دکتر سید محمد هاشم ساداتی متولد سال 1311، پزشک ایرانی است.

کتاب های سید محمدهاشم ساداتی

شیرین اما تلخ