حسن رحیمیان

حسن رحیمیان

استاد حسن رحیمیان متولد سال 1309، اولین مدیرکل فرهنگ وهنر استان مازندران ورییس انجمن اهل قلم رامسر ومسئول شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد شهرستان رامسر بود.

کتاب های حسن رحیمیان