نسرین سیدزوار

نسرین سیدزوار

نسرین سیدزوار متولد سال 1350؛ ادبیات فارسی خوانده و مترجم، شاعر و روانشناس است.

کتاب های نسرین سیدزوار

وقتی که پادشاه ببازد


دختر پشت پنجره