فردریک لوردون

فردریک لوردون

فردریک لوردون (متولد 15 ژانویه 1962) اقتصاددان و فیلسوف فرانسوی، مدیر تحقیقات CNRS در مرکز اروپایی جامعه شناسی و سیاست علمی پاریس است. او شخصیتی تأثیرگذار در جنبش آغاز نویت فرانسه است. لردون در École nationale des Ponts et Chaussées تحصیل کرد و در سال 1985 مدرک خود را از آنجا دریافت کرد. وی در سال 1987 از موسسه عالی Supérieur des Affaires فارغ التحصیل شد. لوردون در Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales، در پاریس تدریس می کند.
وی از سال 2004 به عنوان مدیر تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) خدمت کرده است.

کتاب های فردریک لوردون