الیز بلاهاکرایپ

الیز بلاهاکرایپ

الیز بلاهاکرایپ یک کارآفرین خلاق ، مجری پادکست و بنیانگذار Get To Work Book است که یک برند تعیین هدف می باشد. او در سن دیگو کالیفرنیا زندگی می کند. 

کتاب های الیز بلاهاکرایپ