فرانکلین لوفان بومر

فرانکلین لوفان بومر

فرانکلین لوفان بومر (Franklin L. Baumer) (متولد 1913) استاد مورخ در دانشگاه ییل بود.

کتاب های فرانکلین لوفان بومر