ولکر اسکیرکا

ولکر اسکیرکا

ولکر اسکیرکا (Volker Skierka) (متولد: 21 سپتامبر 1952 ، راینفلدن ، آلمان) روزنامه نگار و نویسنده مستقر در آلمان است.

کتاب های ولکر اسکیرکا

جان به در برده