محمدرضا اربابی

محمدرضا اربابی

محمدرضا اربابی متولد سال 1351 رئیس کارگروه ویژه ترجمه حقوقی و رسمی فدراسیون جهانی مترجمان می باشد.

کتاب های محمدرضا اربابی