داود آقائی

داود آقائی

سیدداود آقائی متولد سال 1333، نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس ۱۳۹۹←۱۴۰۰، عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس البرز ۱۳۹۷←۱۳۹۹، نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس ۱۳۹۶←۱۳۹۸، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۹۵←۱۳۹۶، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۹۴←۱۳۹۷، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۹۴←۱۳۹۷، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۹۴←۱۳۹۵ می باشد.

کتاب های داود آقائی