انزو کرمن

انزو کرمن

انزو کرمن نویسنده ، مجری و معلم فرانسوی متولد 25 آوریل 1953 است. او حدود چهل نمایشنامه و متن برای صحنه موسیقی نوشته است.

کتاب های انزو کرمن

دیگری/باور دارم