ویدا ورهرامی

ویدا ورهرامی

ويدا ورهرامي متولد سال 1360، استاديار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های ویدا ورهرامی

اقتصاد انرژی


اقتصاد قراردادهای نفت و گاز