مسعود جعفری

مسعود جعفری

مسعود جعفری متولد سال 1364 ، شاعر ایرانی است.

کتاب های مسعود جعفری

عشق یعنی مراقبت باشم