مهدی کرد فیروزجایی

مهدی کرد فیروزجایی

مهدی کرد فیروزجایی متولد سال 1358، طلبه سطح دو می باشد. وی در حوزه علمیه قم به مدت 10 سال فعاليت جدی در حوزه داستان داشته است.

کتاب های مهدی کرد فیروزجایی

دارم می رسم جان جان


افعی کشی


به هم رسیدن در میانسی