رضا رسولی

رضا رسولی

رضا رسولی متولد ۱۳۵۴، دارای لیسانس حقوق قضایی، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دکترای حقوق عمومی می باشد. 
وی عضوهیات مدیره انجمن قلم ایران(چهاردوره)؛ مدیرمسول انتشارات ستایش حقیقت؛ و مدیر حلقه ی ادبیات داستانی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه ی اسلامی بوده است.

کتاب های رضا رسولی

شهنواز


ابراهیمی که «ه» ندارد


سه راه سرگردون