راجان سانکران

راجان سانکران

دکتر راجان سانکران متولد 24 مه 1960 نویسنده و پزشک اهل هند می باشد. دکتر راجان در سال 1981 از کالج پزشکی هومیوپاتی بمبئی فارغ التحصیل شد. وی دانشیار کالج پزشکی هومیوپاتی بمبئی است و به عنوان یک پزشک افتخاری در بیمارستان همانجا مشغول شد. او رئیس آکادمی بین المللی هومیوپاتی پیشرفته است.

کتاب های راجان سانکران

روح هامیوپاتی