هانری دو کولیبوف بلوک ویل

هانری دو کولیبوف بلوک ویل

هنری دو کولیباف دو بلوک کویل یک سرباز فرانسوی است که مشخص می شود، خودش، از واحه مرو بیست سال قبل از الحاق توسط روس ها بازدید کرده است. وی در سال 1860 وارد تهران شد و خود را در خدمت ناصرالدین شاه قرار داد كه در حال آماده سازی لشكرکشی مجازات به خراسان بود تا غارتگران ترک را در آنجا نابود کند. در 31 مارس 1860، وی با کاروانی کوچک از قاطرها که چمدان، لوازم و دوربین های خود را حمل می کرد، پشت سر ارتش قرار گرفت. او در امتداد البرز می رفت، به ری می رود و در آنجا نمایشگاه مردگان را در یک برج بلند پارسیس مشاهده می کند.

کتاب های هانری دو کولیبوف بلوک ویل

در اسارت ترکمنان