شارون ملنیک

شارون ملنیک

دکتر شارون ملنیک (SHARON MELNICK)، یک روانشناس تجارت است که به متخصصان "از راه خودشان" کمک می کند. ابزارهای عملی وی با 10 سال تحقیق در دانشكده پزشكی هاروارد و توسط بیش از 6000 شركت كننده در آموزش و مربیان مربی مورد آزمایش قرار گرفته است.

کتاب های شارون ملنیک

موفقیت تحت استرس