سلین اسپکتور

سلین اسپکتور

سلین اسپکتور (Céline Spector)، استاد دانشکده فلسفه دانشگاه پاریس-سوربن، عضو افتخاری موسسه دانشگاهی فرانسه است. سلین اسپکتور از سال 2002 استاد فلسفه در دانشگاه بوردو مونتانه است. او اکنون استاد دانشگاه پاریس-سوربن می باشد.

کتاب های سلین اسپکتور