مهوش امید

مهوش امید

مهوش امید متولد سال 1329 ، نقاش ایرانی است. سال 1349 در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در رشته ی روابط عمومی پذیرفته شد. سال 1353 دانشگاه را به پایان رسانده و استخدام اداره ی شرکت نفت شد. 

کتاب های مهوش امید

نقاشی های مهوش امید