هرلی گلسنر کریل

هرلی گلسنر کریل

هرلی گلسنر کرل (Herrlee Glessner Creel) (19 ژانویه 1905 - 1 ژوئن 1994) سینولوژیست و فیلسوف آمریکایی متخصص در فلسفه و تاریخ چینی بود و نزدیک به 40 سال استاد چینی در دانشگاه شیکاگو بود. در زمان بازنشستگی، کریل توسط همکارانش به عنوان یک پیشگام نوآور در تمدن اولیه چین و به عنوان فردی که می توانست با قاطعیت، شفافیت و فضل، هم برای متخصصان و هم برای عموم مردم بنویسد، مورد ستایش قرار گرفت.

کتاب های هرلی گلسنر کریل

تاریخ اندیشه در چین