فریدون رهنمای رودپشتی

فریدون رهنمای رودپشتی

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی متولد سال 1342، دارای دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و معاون اسبق دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر علمی کنفرانس از سوی شورای سیاست گذاری می باشد.

کتاب های فریدون رهنمای رودپشتی