بهمن شاه بابایی

بهمن شاه بابایی

بهمن شاه بابایی متولد سال 1369، به عنوان مشاور و محقق با ارائه شیوه های نوین آموزشی قدم در راه ایجاد تحولی اساسی در نظام یادگیری و یاددهی نوین گذاشته اند.
ایشان با به ثبت رساندن چند ده اختراع در زمینه های مختلف بهعنوان مخترع برتر شمال غرب کشور و از رتبه های برتر جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند، سپس با برگزاری و دروه های مختلف در دانشگاههای برتر کشور، همایش ها و… در شهرهای مختلف تجارب و یافته های خود را در اختیار سایر افرادی که خواهان رسیدن به زندگی بهتر در تمامی زمینه ها در سایه آموزش بودند، گذاشتند.

کتاب های بهمن شاه بابایی

شاه حافظه