زینو الکساندر

زینو الکساندر

استفان مسر، بنام مستعار زینو الکساندر (Zeno Alexander)، نویسنده آمریکایی کتابهایی برای خوانندگان جوان است.
مسر در Skowhegan  ماین متولد شد و در حال حاضر در دورهام، کارولینای شمالی زندگی می کند.
Windblowne (خانه تصادفی 2010) به لیست کتابهای کودکان 2010 کتابخانه عمومی نیویورک راه یافت. The Library of Ever (Macmillan 2019 ، نوشته شده به عنوان زینو الکساندر) به عنوان یکی از بهترین های سال در سال 2019 برای بررسیهای کرکوس انتخاب شد. دنباله فیلم Rebel in the Library of Ever (Macmillan 2020) با یک بررسی ستاره دار از Booklist دریافت شد.

کتاب های زینو الکساندر

کتابخانه ی بی نهایت 1