جونی سیگر

جونی سیگر

جونی سیگر متولد 19 نوامبر 1954 ، استاد مطالعات جهانی در دانشگاه بنتلی بوستون ، جغرافی دان فمینیست و کارشناس سیاست جهانی است. وی نویسنده بیش از دوازده کتاب است که مشاور سازمان ملل و دولت های سراسر جهان در زمینه سیاست های جنسیتی و زیست محیطی و آمارهای جنسیتی نیز می باشد.

کتاب های جونی سیگر

زنان در جهان و ایران