مهین پناهی

مهین پناهی

مهین پناهی متولد سال 1330 ، نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه الزهرا می باشد. او دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی می باشد.

کتاب های مهین پناهی

تطور مکاتب عرفانی