سی جی پوتینن

سی جی پوتینن

سی. جی. پوتینن نویسنده کتاب های تسکین طبیعی دردها و کتابهایی درباره مراقبت از حیوانات خانگی است ، مانند دائرالمعارف مراقبت از حیوانات خانگی طبیعی (Keats / McGraw-Hill) و درمانهای طبیعی سگها و گربه ها (گرامرسی / خانه تصادفی). 

کتاب های سی جی پوتینن