سونیل شارما

سونیل شارما

سونیل شارما (Sunil Sharma) مدرس ارشد زبان فارسی در دانشگاه بوستون است. آثار وی عبارتند از: شعر فارسی در مرز هند (سیاه دائمی ، 2000).

کتاب های سونیل شارما

امیرخسرو دهلوی