مهدی صفری

مهدی صفری

مهدی صفری متولد سال 1358، نویسنده و پژوهشگر می باشد. از وی دو رمان با عنوان های پرتاب و ابدی به چاپ رسیده است.

کتاب های مهدی صفری

پرتاب


ابدی