پل گلندینینگ

پل گلندینینگ

پل گلندینینگ، استاد ریاضیات کاربردی، در دانشکده ریاضیات دانشگاه منچستر است که به خاطر کارش در زمینه سیستم های دینامیکی، به ویژه مدل های تکامل زمان فرآیندهای پیچیده ریاضی یا فیزیکی، مشهور است. زمینه های اصلی تحقیق وی تئوری انشعاب (به ویژه انشعابات جهانی) است. انشعابات همگام سازی و انفجار ؛ نقشه های کم اندازه و سیستمهای نیمه دوره ای اجباری.

کتاب های پل گلندینینگ