الکساندرا دیاز

الکساندرا دیاز

الکساندرا دیاز نویسنده کتاب "تنها راه" است که یک کتاب افتخار Pura Belpré ، یک کتاب قابل توجه ALA و دریافت کننده دو بررسی ستاره بود. او همچنین نویسنده کتاب "همه چیز احمقانه" است که یک کتاب ALA Rainbow List و یک نامزد نهایی جایزه کتاب نیومکزیکو ، "چهارراه" و "جاده خانه" سانتیاگو بود.

کتاب های الکساندرا دیاز

تنها راه