معروف آقایی

معروف آقایی

معروف آقايي (1343-1376) شاعر کردزبان بوده است.

کتاب های معروف آقایی

زمین سخت و آسمان دور