هلال بن محسن صابی

هلال بن محسن صابی

الوزراء، از آثار ابوالحسن هلال بن محسن بن ابراهیم صابی(448-359ق) است که در آن، دوران قدرت وزرای خلافت عباسی را شرح داده است؛ ولیکن نسخه خطی این کتاب ناقص است و همه مطالب به ما نرسیده است و آنچه در اثر حاضر آمده مطالبی مربوط به دوران ابن فرات، ابن خاقان و ابن جراح است که آن هم در مواردی کامل نیست. نام دیگر این کتاب عبارت است از: «تحفة الأمراء فی تاریخ الوزراء» و به نام‌های «أخبار الوزراء» و «کتاب الوزراء» و «تاریخ الوزراء» نیز مشهور است و آن را عبدالستار احمد فراج تصحیح کرده است.  

کتاب های هلال بن محسن صابی

رسوم دارالخلافه