محمدتقی قزلسفلی

محمدتقی قزلسفلی

محمد تقي قزلسفلي متولد سال 1350، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران می باشد. وی دارای دکترای تخصصی / علوم سیاسی(گرایش اندیشه سیاسی) است.

کتاب های محمدتقی قزلسفلی

ایدئولوژی داو قدرت


سیاست کرونا