ابوالقاسم فروزانی

ابوالقاسم فروزانی

سید ابوالقاسم فروزانی متولد سال 1335، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز است. 

کتاب های ابوالقاسم فروزانی

تدبیر و شمشیر


غزنویان