علی اکبر امینی

علی اکبر امینی

علی اکبر امینی متولد سال 1333 ، استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد. او دارای مدرک دکتری روابط بین الملل است.

کتاب های علی اکبر امینی

پیوند ادب و سیاست