شاپور رواسانی

شاپور رواسانی

دکتر شاپور رواسانی (متولد ۱۳۱۰ رشت) استاد دانشگاه ایرانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و نهضت جنگل و رئیس بنیاد پژوهشی- فرهنگی میرزا کوچک خان جنگلی است. او استاد بازنشسته دانشگاه الدنبورگ است. او از نظریه پردازان شیوه تولید در جوامع مستعمراتی محسوب می‌شود. 

کتاب های شاپور رواسانی