ملکم شاو

ملکم شاو

مالکوم ناتان شاو (متولد 1947) حقوقدان ، نویسنده ، ویراستار و وکیل انگلیسی است. شاو در دانشگاه های لیورپول ، عبری اورشلیم و دانشگاه کیل تحصیل کرده است. 

کتاب های ملکم شاو