علیرضا صلواتی

علیرضا صلواتی

عليرضا صلواتي متولد سال 1360 ، نویسنده و مؤلف ایرانی است.

کتاب های علیرضا صلواتی

سیاستمداران جوان