جو پل کرول

جو پل کرول

جو پل کرول (Joe Paul Kroll) متولد سال 1979، نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های جو پل کرول

پایان الهی یا بشری تاریخ