ب ل سوزوکی

ب ل سوزوکی

بئاتریس لین سوزوکی همسر آمریکایی دایستز تیتاور سوزوکی، فیلسوف مشهور، دانشمند بودایی و محبوب ذن در غرب بود. نام او برای تعداد کمی از تئوسوفیست ها آشنا است، با این وجود او نقش مهمی در تئوسوفی ژاپن داشت.

کتاب های ب ل سوزوکی

راه بودا