آلان کار

آلان کار

پروفسور آلن کار، کارشناس، کارشناس ارشد، دکتر، یک کرسی شخصی در روانشناسی بالینی در کالج دانشگاه دوبلین دارد، جایی که وی رئیس دانشکده روانشناسی (2015-2015) و مدیر برنامه دکترا در روانشناسی بالینی است. وی همچنین در موسسه Clanwilliam ، دوبلین ، یک مشاوره بالینی دارد.

کتاب های آلان کار

روان شناسی مثبت