معین اصغری

معین اصغری

معین اصغری به گواهی کتابش متولد سال 73 است؛ شاعری بسیارجوان و خوش‌آتیه. ازاین‌رو بیان خیلی از مسائل در چارچوب اولین تجربه‌ی مکتوب شاعر، برای منتقد به‌منزله‌ی راه رفتن بر لبه‌ی تیغ است. از سویی ممکن است چراغی باشد برای پیمودن هرچه بهتر و اثربخش‌تر این مسیر دور و دراز و از طرفی می‌تواند نتیجه‌ای بالعکس داشته‌باشد.

کتاب های معین اصغری

رو به رو