محمد خسروی راد

محمد خسروی راد

محمدخسروی راد در سال 1349 در مشهد متولد شد. خسروی راد از سال 72 تا 74 مسئول امور شهرستانهای حوزه هنری کشور بوده است. وی عضو تحریریه هفته‌نامه‌ی ری، دبیر سرویس اجتماعی هفته‌نامه‌ی ری، کارشناس روابط عمومی دانشکده علوم حدیث، و رییس اداره فرهنگی دانشکده علوم حدیث می باشد.

کتاب های محمد خسروی راد

نقل گیتی