پرویز عسگری

پرویز عسگری

پرویز عسگری متولد سال 1346 ، نویسنده ، مدرس، مشاور و سخنران در حيطه كسب و كار.

کتاب های پرویز عسگری