فرشته اثنی عشری

فرشته اثنی عشری

فرشته اثنی عشری متولد سال 1368، دارای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات می باشد. وی نویسنده و پژوهشگر شاغل در دانشگاه علوم وتحقیقات واحد تهران است.

کتاب های فرشته اثنی عشری

رویای فالاچی